<< Click to Display Table of Contents >>

QUỐC HỘI
-------

Số: 35/2018/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13, Luật Đường sắt số 06/2017/QH14, Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13, Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 08/2017/QH14, Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13, Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Luật Đê điều số 79/2006/QH11, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12, Luật Đo lường số 04/2011/QH13, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Luật Xuất bản số 19/2012/QH13, Luật Báo chí số 103/2016/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12, Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2009/QH12, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13, Luật Dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10 và Luật số 10/2008/QH12, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 92/2015/QH13, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 46/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước

Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đa dạng sinh học

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thông tin mạng

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 của Luật Chứng khoán

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Luật Quảng cáo

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị

Điều 30. Bỏ từ, cụm từ tại các luật

Điều 31. Hiệu lực thi hành