Sitemap Vietnamese
LoginHướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam


Tài liệu này bao gồm các hướng dẫn cụ thể liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và ở nước ngoài.

1. Nhãn hiệu là gì?
 
Bất kỳ dấu hiệu, hoặc sự kết hợp các dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của người này với người khác, đều có khả năng tạo thành nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ ngữ liên quan đến tên riêng, ký tự, số, các yếu tố hình họa và sự kết hợp các màu sắc cũng như sự kết hợp bất kỳ các dấu hiệu nêu trên, phải được đăng ký nhãn hiệu. Trong trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ tương ứng, các quốc gia Thành viên có thể quy định khả năng được đăng ký dựa trên sự phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các quốc gia Thành viên có thể yêu cầu, như một điều kiện để đăng ký, các dấu hiệu để đăng ký phải là hữu hình. (1)
"Bản chất của hàng hoá hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu không ảnh hưởng tới khả năng được đăng ký của nhãn hiệu đó"(2). Quy định này, trực tiếp trích dẫn Điều 7 của Công ước Paris, nhằm bảo vệ các quyền đối với nhãn hiệu cho dù việc bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu được đăng ký bị cấm hoặc là đối tượng độc quyền hoặc nhượng quyền.

 

Ban đầu, nhãn hiệu được bảo hộ đối với việc sử dụng liên quan đến hàng hóa, nhưng trong những năm gần dây thì nhãn hiệu cũng được sử dụng đối với cả dịch vụ. Hiệp định TRIPS và Hiệp ước Luật nhãn hiệu (TLT) quy định rằng nhãn hiệu được đăng ký cho cả hàng hóa và dịch vụ. Công ước Paris quy định cho các bên ký kết "cam kết bảo hộ nhãn hiệu dịch vụ", nhưng nghĩa vụ này không mang tính bắt buộc. Ngày nay, hầu hết các nước bao gồm cả Việt Nam áp dụng hệ thống Phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ theo Thỏa ước Nice, trong đó quy định việc đăng ký nhãn hiệu cho 38 nhóm hàng hóa và 8 nhóm dịch vụ.

Nhãn hiệu dịch vụ chủ yếu thực hiện chức năng chỉ nguồn gốc và phân biệt dịch vụ tương tự như nhãn hiệu đối với hàng hóa. Do vậy, nhãn hiệu dịch vụ được đăng ký, gia hạn và hủy bỏ với cách thức tương tự như nhãn hiệu hàng hóa; hơn nữa, chúng được chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng theo cùng điều kiện. Các quy tắc được định ra cho nhãn hiệu hàng hóa, về nguyên tắc, được áp dụng theo cách tương tự như đối với nhãn hiệu dịch vụ.

2. Chức năng của nhãn hiệu

- Chỉ nguồn gôc: Nhãn hiệu là biểu tượng tinh túy của uy tín thương mại. Luật nhãn hiệu được xây dựng từ các hành vi giả mạo gây thiệt hại cho người khác. Thiệt hại

3. Đơn đăng ký nhãn hiệu

Tài liệu Nhãn hiệu thông thường Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
I.              Tài liệu bắt buộc    
-          Tờ khai đăng ký; x x
-          Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký. Cụ thể: đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu x x
-          Chứng từ nộp phí, lệ phí. x  
-          Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;   x
-          Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);   x
-          Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).   x
II.            Tài liệu bổ sung    
-          Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người đại diện nộp đơn) x x
-          Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...); x x
-          Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn (các đơn) đầu tiên; danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác). x x
-          Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt x x

Yêu cầu đối với đơn

 • Đơn phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định của pháp luật SHTT.
 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn;
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu có thể được làm bằng ngôn ngữ khác(3);
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;
 • Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;
 • Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
 • Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;
 • Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.
 • Đơn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng bản tài liệu, mẫu, bản vẽ, ảnh chụp và yêu cầu cụ thể đối với từng loại đơn tương ứng.
 • Tờ khai và tài liệu khác của đơn phải bảo đảm có đầy đủ các thông tin bắt buộc và thống nhất; bản dịch tiếng Việt của tài liệu đơn phải phù hợp với bản gốc; giấy uỷ quyền phải bao hàm nội dung công việc thuộc phạm vi uỷ quyền.
 • Đối tượng nêu trong đơn phải được phân nhóm, phân loại chính xác theo quy định.
 • Đối với các tài liệu yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đã nhận đơn đầu tiên, công chứng, uỷ ban nhân dân...) thì phải có con dấu xác nhận của cơ quan đó.

4. Quy trình xử lý đơn

Quy trinh dang ky nhan hieu hang hoa

_______________________________________

(1) Điều 15(1) Hiệp định TRIPS 
(2) Điều 15.4 của Hiệp định TRIPS 
(3)
Các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt nhưng phải được dịch ra tiếng Việt:
 • Giấy uỷ quyền;
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);
 • Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn (các đơn) đầu tiên; danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác).
Các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhưng nếu Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu thì phải được dịch ra tiếng Việt:
 • Bản sao đơn đầu tiên để chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên;
 • Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.

Tin đã đăng:

Home Dịch vụ Tư vấn sở hữu trí tuệ

Năng lực cốt lõi


Nhãn hiệu và các tài sản sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển thương hiệu và duy trì sự thành công trong kinh doanh.

SMIC cunng cấp các dịch vụ sở hữu trí tuệ linh hoạt, giúp bạn có thể quản lý và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ quan trọng trên toàn cầu.

 • Đăng ký và theo đuổi bảo hộ. Thực hiện thủ tục tra cứu, đăng ký bảo hộ, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ: bản quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng, vật nuôi.
 • Cấp phép và chuyển giao. Hỗ trợ khách hàng đàm phán và thực hiện cấp phép, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cũng như hoàn chỉnh các lợi ích kèm theo.
 • Quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Tiến hành các dịch vụ sau đăng ký nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ khách hàng xây dựng các chính sách và thủ tục nhận, sử dụng và cấp phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm các quyền đăng ký bảo hộ không thể bị mất đi do bất kỳ sơ suất gì.

 

   
         
HƯỚNG DẪN

Câu chuyện thành công


Khách hàng của chúng tôi từ khắp các khu vực trên thế giới và hoạt động trong hầu hết các ngành công nghiệp, họ đến với chúng tôi để có các giải pháp an toàn và hiệu quả cho các vấn đề kinh doanh quan trọng nhất của mình.

Những câu chuyện thành công dưới đây minh họa cách chúng tôi giúp bạn giải quyết hiệu quả vấn đề của mình.

Dự án xin cấp phép đầu tư khai thác mỏ than Cổ Kênh - Hải Dương

Được triển khai từ tháng 9/2013, sau khi được Bộ Công thương đưa vào quy hoạch khai thác, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) đồng ý, ngày 7/4/2014 Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác mỏ than Cổ Kênh, Chí Linh, Hải Dương cho Công ty CP khoáng sản Kim Bôi. []

Dự án Đầu tư - Cải tạo - Vận hành - Chuyển giao nhà máy điện rác 22,5 MWh

Sau một thời gian khảo sát, nghiên cứu, từ tháng 2/2014, SMIC bắt đầu triển khai dự án đầu tư cải tạo - vận hành - chuyển giao nhà máy nhiệt điện 22,5 MW tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Tuyên Quang do Công ty CP giấy An Hòa làm chủ đầu tư.  []

Tiết giảm chi phí: Đừng đợi đến lúc khó khăn mới làm

Chỉ 10 doanh nghiệp trong số gần 700 công ty đã công bố báo cáo tài chính năm 2011 là có giá vốn hàng bán giảm trong khi doanh số và lãi ròng trước thuế tăng []

Chuyện nhỏ sau cuộc thâu tóm lớn

Sẽ còn nhiều vụ thâu tóm bất ngờ như vụ thâu tóm Sacombank nếu các cơ quan quản lý vẫn cứ giơ cao đánh khẽ đối với các đối tượng mua chui bán lẻ cổ phiếu trên sàn chứng khoán. []

Nhà hàng chuỗi: Sau 10 là lãi hoặc mất trắng

Mô hình này đòi hỏi chủ đầu tư phải đảm bảo chất lượng ổn định, qua đó thu hút số khách hàng đủ lớn để phát triển thành chuỗi. []


   
     
FQA

Hướng dẫn


Những nội dung trong phần hướng dẫn này được chúng tôi tập hợp, biên soạn cho mục đích tham khảo. Ban nên tham vấn ý kiến luật sư trong từng trường hợp cụ thể.

   
     
   
FQA

FQA


Những nội dung trong phần giải đáp này được chúng tôi tập hợp, biên soạn cho mục đích tham khảo. Ban nên tham vấn ý kiến luật sư trong từng trường hợp cụ thể.

   
     
    
HƯỚNG DẪN